Sporenie
na
dôchodok

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti dôchodkového plánovania a dôchodkového sporenia

dôchodkové sporenie

Uzatvorenie zmluvy II. piliera
(starobné dôchodkové sporenie)

Starobné dôchodkové sporenie tvorí spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) základný systém dôchodkového zabezpečenia a spoločne majú zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a príjem pozostalým v prípade jeho úmrtia

dôchodkové sporenie

Uzatvorenie Zmulvy III. Piliera
(doplnkové dôchodkové sporenie)

Predstavuje dobrovoľnú formu dlhodobého dôchodkového sporenia (s výnimkou povinnosti pri výkone tzv. rizikových prác), ktorý je založený na zhromažďovaní príspevkov od účastníkov a zamestnávateľov a ich zhodnocovaní s cieľom umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe

dôchodkové sporenie

Rámcové Zmluvy so Zamestnávateľmi
(DDS)

Uzatvárame rámcové zmluvy so zamestnávateľmi, čím umožňujeme kolektívne doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) pre zamestnancov. DDS je jedným z najžiadanejších finančných benefitov a zároveň jeden z mála, ktorý prináša výhody aj po odchode z aktívneho života.

Naše Poradenstvo

Audit
existujúcich zmlúv

Dôkladne posúdime a zhodnotíme zmluvy, ktoré boli uzatvorené. Získame jasný obraz o podmienkach, povinnostiach a rizikách obsiahnutých v týchto zmluvách.
Ak je to potrebné, navrhneme vám zmeny, alebo aktualizáciu existujúcich zmlúv s cieľom optimalizovať podmienky.

Odborná pomoc pri výbere
sporenia aj výplate
dôchodkového plánu

Poskytneme vám svoje skúsenosti, vedomosti a rady týkajúce sa výberu a výplaty dôchodkového plánu.
Poradenstvo týkajúce sa typov účtov, investičných stratégií, daňových aspektov a iných faktorov, ktoré ovplyvňujú efektívnosť a výhody dôchodkových plánov.

Dôchodkové
správcovské spoločnosti