UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY za rok 2023

 

 

Ak ste si zobrali v uplynulých rokoch hypotéku a spĺňate kritériá pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, nižšie si napíšeme jeho podmienky a postup pre uplatnenie.

Ako prvá a dôležitá podmienka je, že si môžete uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť prvýkrát zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017.

 

Kedy máte nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru?

  • Váš vek ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie je najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov
  • Váš priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR

Ako príklad uvádzame výšku priemerného mesačného príjmu za rok 2023:

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v SR v roku 2022 dosiahla 1 304 €, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 695,20 €, táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2023.

Aký typ príjmov môžete zarátať do vašej priemernej mzdy?

  • príjmy zo závislej činnosti
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľností a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
  • príjmy z kapitálového majetku
  • ostatné príjmy nezaradené do príjmov podľa § 5 až § 7 zákona
  • príjmy z podielov na zisku (dividendy), z vyrovnacieho podielu, z podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len spoludlžník), pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky je potrebné, aby aj tento spoludlžník splnil podmienku veku, pričom priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže za ustanovených podmienok uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi.